حقوق تجارت و شرکت ها-

 • ثبت شرکت و پیگیری کلی موارد حقوقی مرتبط
 • مشاوره در انتخاب نوع شرکت با توجه به توانمندی های شما  و بررسی معایب و مزایا مسیرهای مختلف
 • مشاوره در مورد وظایف، اختیارات و حقوق شرکا و مدیرعامل
  حق و حقوق ، وظایف و اختیارات بازرگانان
 • پیگیری مطالبات بازرگانان
 • مشاوره در مورد ریسک های پنهان قراردادهای بازرگانان
 • تنظیم اساسنامه شرکت
 • خرید یا فروش شرکت
 • تنظیم  Business plan  با ساختار مورد تایید در آلمان
 • تنظیم ، اصلاح و بازنگری در قراردادهای تجاری
 • تنظیم هر نوع قراردادهای داخلی شرکت مانند
 • قراردادهای نیروی انسانی در تمام رده ها
 • مشاوره برای تغییر نوع و ساختار شرکت