اقامت و مهاجرت
شرح خدمات در بخش حقوق اقامت و مهاجرت:

 • اخذ ویزای شینگن
 • مهاجرت تحصیلی در تمام مقاطع و کالج دانشجویی
 • فرصت مطالعاتی
 • مهاجرت کاری (job offer)
 • اخذ اقامت از طریق خوداشتغالی یا کارآفرینی
 • ویزای جستجوی کار (jobseeker)
 • پیوستن به خانواده
 • اعتراض حقوقی در صورت رد ویزا
 • شکایت در دادگاه های آلمان به وکالت از شما
 • اخذ اقامت دایم
 • اخذ تابعیت آلمانی