مسیر صفر تا صد، استمرار حضور شما در سالهای آتی در آلمان تا اخذ اقامت دائم مشروط به موفقیت کاری شماست. ما می توانیم در تمام طول این مسیر، شما را همراهی کنیم.

برای کسانی که شرایط ثبت شرکت دارند:

– انجام تمام مراحل ثبت شرکت؛

–  اخذ اقامت قانونی؛

–  پیوست بقیه اعضاى خانواده؛

– تنظیم قراردادهای شرکت و امور حقوقی و مدنی؛

– تنظیم کلی الزامات قانون data protection برای کلیه فعالیت های شرکت و همینطور سایت شرکت.